PRAVIDLA BOWLINGU

Pravidla bowlingu ve zkratce
1. Jedna partie bowlingu se skládá z 10 her.
2. Každá hra se skládá ze dvou hodů, kromě případu, kdy je prvním hodem sraženo všech deset kuželek = STRIKE.
3. Pokud v jedné hře srazíte oběma hody dohromady 0 až 9 kuželek, získáváte za každousraženou kuželku 1 bod.
4. Pokud v jedné hře srazíte oběma hody dohromady 10 kuželek = SPARE, získáváte 10 bodů + bonifikaci, která je rovna počtu bodů dosažených prvním hodem v následující hře.
5. Srazíte-li v jedné hře prvním hodem všech deset kuželek = STRIKE, získáváte 10 bodů+ bonifikaci, která je rovna počtu bodů dosažených oběma hody v následující hře.
6. Dosáhnete-li SPARE v poslední desáté hře, máte nárok na jeden dodatkový hod.Dosáhnete-li v poslední hře STRIKE získáváte dva dodatkové hody.

Pravidla bowlingu (dle bowlingové asociace)

Pravidlo 101. Definice hry

Hra desetikuželkového sportu sestává z deseti framů. V každém z prvních devíti framů hází hráč dvakrát, pokud však nedosáhne striku. Dosáhne-li hráč striku nebo sparu, hází v desátém framu třikrát. Každý frame musí všichni hráči ukončit v pravidelném pořadí.

 

Pravidlo 102. Hra – počítání skóre

S výjimkou případů, kdy hráč zahraje strike, se výsledek prvního hodu hráče zapisuje do malého čtverečku v levém horním rohu příslušného framu a výsledek druhého hodu se zapisuje do pravého horního rohu. Pokud není v druhém hodu v příslušném framu poražena žádná ze stojících kuželek, zapíše se do výsledkové tabulky (-). Ihned se též zaznamená součet obou hodů daného framu.

 

Pravidlo 103. Strike

Hráč zahraje strike, jestliže při prvním hodu v daném framu porazí kompletní sestavu kuželek. Zapisuje se do čtverečku v levém horním rohu příslušného framu jako znaménko (x). Bodový zisk za strike činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujících dvou hodech.

 

Pravidlo 104. Double

Dva po sobě následující striky se nazývají double. Bodový zisk za první strike činí 20 plus počet kuželek, které hráč porazí v prvním hodu následujícím po druhém striku.

 

Pravidlo 105. Triple

Tři po sobě následující striky se nazývají triple. Bodový zisk za první strike činí 30. Aby hráč mohl dosáhnout maximálního skóre 300 bodů, musí zahrát 12 po sobě následujících striků.

 

Pravidlo 106. Spare

Porazí-li hráč ve druhém hodu framu všechny kuželky, které zůstaly stát po hodu prvním, dosáhne spare. Zapisuje se znaménkem (/) do čtverečku v pravém horním rohu daného framu. Bodový zisk za spare činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujícím hodu.

 

Pravidlo 107. Nedohoz

Nedohoz se nazývá situace, kdy hráč během dvou hodů framu neporazí všech deset kuželek a neporažené kuželky zbývající po prvním hodu netvoří split.

 

Pravidlo 108. Split

Split se nazývá situace, kdy po prvním hodu zůstanou stát kuželky v takové formaci, že je poražena vrcholová kuželka a dále:

1.    je poražena nejméně jedna kuželka mezi dvěma či více stojícími kuželkami, např.

           7-9 či 3-10,

2.    je poražena nejméně jedna kuželka těsně před dvěma či více stojícími kuželkami, např. 5-6.

 

Pravidlo 109. Schéma hry

Hra se hraje na dvou dráhách (páru), které jsou těsně vedle sebe. Členové soutěžních družstev, trojic, dvojic či jednotliví soutěžící házejí v následném a regulérním pořadí vždy jeden frame na jedné dráze, další frame pak na druhé dráze, a takto pokračují, dokud neodehrají pět framů na každé dráze.

 

Pravidlo 110. Regulérní poražení kuželky

Za regulérní se považuje takový hod, kdy koule opustí držení hráče a překročí čáru přešlapu do hracího prostoru. Počítá se každý hod, který není prohlášen za neplatný. Hod musí být proveden pouze ručně. Není povoleno používat žádná zařízení, která by byla součástí koule nebo by k ní byla připojena, a při hodu by se oddělila nebo by byla během hodu její pohyblivou součástí. 

 

Kuželky, které se po regulérním hodu hráči se započítají, zahrnují:

1. kuželky poražené nebo sražené z kuželkového prostoru koulí nebo jinou kuželkou,

2.  kuželky poražené nebo sražené z kuželkového prostoru kuželkou odraženou od bočního mantinelu nebo zadní odrazové stěny,

3.   kuželky poražené nebo sražené z z kuželkového prostoru kuželkou odraženou od shrnovací lišty v klidové poloze v kuželkovém prostoru předtím, než se z kuželkového prostoru odklidí poražené kuželky.

4. Kuželky, jež se nakloní a dotknou se zpětného či bočního mantinelu. 

Všechny takovéto kuželky se nazývají „dead wood“ (doslova „mrtvé dřevo“)  a před příštím hodem musí být odstraněny.

 

Pravidlo 111. Neregulérní poražení kuželky

Dojde-li ke kterémukoli z následujících případů, je hod platný, ale výsledné poražení kuželky nikoli:

1.      Koule před dosažením kuželek opustí dráhu. 

2.      Koule se odrazí od zadní odrazové stěny. 

3.      Kuželka se odrazí poté, co se dostane do kontaktu s tělem, rukou či nohou osoby, která kuželky staví.

4.      Kuželka se dotkne mechanického pinsetteru.

5.      Kuželka je poražena při odstraňování poražených kuželek.

6.      Kuželka je poražena osobou, která kuželky staví.

7.      Hráč se dopustí přešlapu.

8.      Hod proběhne, když jsou na dráze nebo ve žlabu poražené kuželky a koule se předtím, než opustí povrch dráhy, takové poražené kuželky dotkne.

Pokud dojde k neregulérnímu poražení kuželky a hráč má v daném framu právo ještě na další hody, musí být takto neregulérně poražené kuželky znovu postaveny na svá původní místa. 

Pravidlo 112. Kuželky – nesprávné postavení

Zjistí-li se při házení na plnou sestavu kuželek nebo na spare okamžitě po provedení hodu, že jedna či více kuželek byly nesprávně postaveny, nechyběly však, započítává se jak hod, tak i výsledný počet poražených kuželek. Je zodpovědností každého hráče, aby se rozhodl, že je postavení správné. Hráč musí trvat na přemístění kuželky nebo kuželek, jež jsou nesprávně postaveny, v opačném případě je postavení považováno za přijatelné. Není možné měnit postavení jakékoli kuželky, která zůstane po hodu stát. To znamená, že kuželky posunuté či přemístěné mechanickým pinsetterem, mají zůstat v posunuté či přemístěné pozici a tuto nelze manuálně napravovat.

 

Pravidlo 113. Kuželky – odrážení

Kuželky, které se odrazí a zůstanou stát na dráze, je nutno počítat za stojící kuželky.

 

Pravidlo 114. Kuželky – nemohou být odečítány

Žádné kuželky nemohou být odečítány. Počítají se pouze ty, které byly následkem regulérního hodu skutečně poraženy či zcela odstraněny z hrací plochy dráhy.

 

Pravidlo 115. Kuželky – výměna

Jestliže by byla během hry kuželka zlomena nebo jinak vážně poškozena, měla by být okamžitě nahrazena jinou, váhou a stavem co nejpodobnější používané sadě. O výměně kuželek rozhodne vedení turnaje.

 

Pravidlo 116. Neplatný hod

Hod je prohlášen za neplatný, dojde-li ke kterékoli z následujících situací:

1.      Okamžitě po hodu (a před příštím hodem na příslušné dráze) je upozorněno na to, že jedna či více kuželek sady chybí.

2.      Osoba, která kuželky staví, je ve fyzickém kontaktu s kteroukoli ze stojících kuželek předtím, než koule dorazí ke kuželkám.

3.      Osoba, která kuželky staví, odstraní poraženou kuželku nebo je s ní ve fyzickém kontaktu předtím, než se přestane kutálet.

4.      Hráč hází na nesprávné dráze nebo mimo pořadí. Případně jeden hráč z každého družstva na páru drah hází na nesprávné dráze.

5.      Při házení nebo před jeho dokončením je hráč fyzicky v kontaktu s jiným hráčem, divákem, pohybujícím se předmětem, či stavěčem kuželek.  V takovém případě si může hráč vybrat, zda přijme výsledek takového hodu, nebo zda si přeje hod prohlásit za neplatný.

6.      Kterákoli kuželka je při hodu posunuta nebo sražena, avšak dříve, než ke kuželkám dorazí koule.

7.      Hozená koule se dostane do kontaktu s cizí překážkou.

V případě rozhodnutí o neplatném hodu se výsledek hodu nepočítá. Kuželky, které stály, když došlo k neplatnému hodu, musí být znovu umístěny a hráč může házet znovu.

Pravidlo 117. Házení v nesprávné dráze

V pravidle 116 bylo uvedeno, že hod je prohlášen za neplatný a hráč má házet znovu ve správné dráze, pokud:

1.      jeden hráč hází na nesprávné dráze,

2.      jeden hráč z každého družstva na páru drah hází na nesprávné dráze.

Jestliže z jednoho družstva hází více než jeden hráč v nesprávné dráze, dokončí se hra bez úprav. Jakákoli následující hra však musí začít na řádně stanovené dráze.

 

Pravidlo 118. Definice přešlapu

K přešlapu dojde, když hráč částí svého těla zasáhne čáru přešlapu a dotkne se během hodu nebo po něm kterékoli části dráhy, zařízení či budovy.

Koule je po hodu ve hře až do doby, kdy tentýž nebo jiný hráč zaujme na rozběhu pozici pro následující hod.

 

Pravidlo 119. Záměrný přešlap

Pokud hráč provede přešlap záměrně, aby z prohlášeného přešlapu vytěžil výhodu, bude mu započítán za daný hod nulový výsledek a v daném framu již nebude moci házet.

 

Pravidlo 120. Započítání přešlapu při hodu

Je-li zaznamenán přešlap, započítává se hod, ale nepočítají se žádné poražené kuželky v daném hodu. Jestliže je hráč, jenž se přešlapu dopustil, oprávněn v daném framu ještě pokračovat s dalšími hody, musí se kuželky poražené koulí při zaznamenaném přešlapu znovu postavit..

 

Pravidlo 121. Zjevný přešlap

Pokud automatické zařízení na detekci přešlapů ani rozhodčí přešlap neoznámí, je přešlap vyhlášen a zaznamenán, jestliže je zjevný:

1.      oběma kapitánům nebo jednomu či více protihráčům,

2.      oficiálním zapisovačům výsledků,

3.      členu vedení turnaje.

 

Pravidlo 122. Přešlap – odvolání

Je-li oznámen přešlap, není možné se odvolat, s výjimkou případů, kdy:

1.      se prokáže, že automatické zařízení nepracuje správně,

2.      existuje převaha důkazů, že hráč se přešlapu nedopustil.

 

Pravidlo 123. Prozatímní hod

Je-li vznesen protest ohledně přešlapu, regulérního poražení kuželek nebo neplatného hodu, který nemůže být vyřešen vedením turnaje, hází hráč prozatímní hod.

1, Pokud ke sporu dojde při prvním hodu v daném framu nebo při druhém hodu v desátém framu poté, co v prvním hodu desátého framu dosáhl hráč striku:

a.    Je-li spor veden o to, zda se hráč dopustil přešlapu, dokončí hráč daný frame a pak hodí ještě jeden hod na plnou sestavu kuželek.

b.    Zahrnuje-li spor údajně neregulérně poražené kuželky, dokončí hráč daný frame a pak hází jeden prozatímní hod na sestavu, která by zbyla, kdyby údajně neregulérně poražené kuželky zůstaly stát.

c.    Vede-li se spor o to, zda má být hod prohlášen za neplatný, dokončí hráč daný frame a pak odehraje ještě jeden úplný prozatímní frame.

2. Pokud dojde ke sporu při pokusu o spare nebo při třetím hodu v desátém framu, není žádný prozatímní hod nutný, pokud nejde o spor, zda by neměl být hod prohlášen za neplatný. V takovém případě se hází prozatímní hod na tutéž sestavu kuželek, jaká stála při sporném hodu.

 

Pravidlo 124. Bowlingová koule – měnění povrchu

Je zakázáno během autorizované soutěže měnit povrch bowlingové koule. Soutěž se definuje jako všechny hry v bloku, stejně jako rozcvičení, jež bloku těsně předchází. Kromě následků vyplývajících z pravidel 211 či 321, která se zabývají přestupky, bude bowlingová koule odstraněna z příslušného bloku her.

 

Pravidlo 125. Rozběh nesmí být pozměňován

Je zakázáno aplikovat jakoukoli cizí látku na jakoukoli část rozběhu tak, že by se snižovala možnost, že další hráči budou mít normální podmínky. Z tohoto důvodu je například zakázáno používat látky jako talek, pemzu či pryskyřici na botách, též měkkou gumu na podrážkách či podpatcích, jež se na rozběhu snadno odírá.

 

Pravidlo 126. Chyby v počítání

Chyby v počítání a chyby ve sčítání musí odpovědný činitel turnajového vedení napravit ihned po jejich odhalení. O sporných chybách je oprávněn rozhodnout stanovený oficiální činitel.

Časový limit pro podání protestů týkajících se chyb v počítání činí jednu hodinu od konce soutěže či herního bloku daného turnajového dne. Musí k tomu však dojít před předáváním cen či započetím příštího kola (v případě vylučovací soutěže), podle toho, co nastane dříve.

Každý protest podaný podle tohoto pravidla musí být sám o sobě specifický. Toto pravidlo není možné vykládat tak, že se vztahuje i na předchozí či obdobná porušení.

  

Doplňující informace

·     V rámci turnaje může být zavedeno pravidlo, které omezuje počet opakovaných postavení kuželek, jež si může ve hře a/nebo v herním bloku či sérii hráč vyžádat. Vedení turnaje by mělo stanovit, jak pravidlo provádět a jak trestat jeho porušení.

·     V rámci turnaje může být zavedeno pravidlo trestající opožděné hráče.

·     V rámci turnaje může být zavedeno pravidlo zabývající se nečestnou hráčskou taktikou. Vedení turnaje by mělo stanovit, jak pravidlo provádět a jak trestat jeho porušení.

 

 
Автор :